TÜRKPATENT Nezdinde İşlemler

Marka tüketiciye sunduğu, ayırt edicilik, kalite, güven, sicilde gösterilebilme işlevleriyle ekonomik bir değer ifade eder ve bu nedenle bir sınai hak olarak hukuk sisteminde düzenlenmiş, ihlallere karşı korunmuştur. Bu düzenleme de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) yapılmıştır. Markanın SMK’ya göre korunması için markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bunun için de ilk olarak SMK’nın 3. maddesine göre marka başvurusunun şekli incelemesi yapılır. Ayrıca marka başvurusunun SMK’nın 11. maddesine göre içermesi gereken bilgileri içerip içermediğine bakılır. Bu aşamadan sonra SMK’nın 5. maddesine göre Türk Patent ve Marka Kurumu re’sen mutlak ret nedenlerini; SMK’nın 6. maddesine göre ilgili kişilerin talepleri üzerine nisbi ret nedenlerini inceler. Ulusal ve uluslararası rüçhan hakkı varsa marka başvurusunda dikkate alınır. Marka başvurusunun kabulünde hiçbir engel görülmezse marka, “marka bülteninde” yayımlanır. Yayımlanmadan sonra üçüncü kişiler (SMK’nın 5. maddesi için ancak SMK 5/1-ç hariç) görüş bildirebilir. Menfaati ihlal edilen taraflar SMK’nın 5. ve 6. maddelerine göre yayıma ve karara itiraz edebilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği kararları YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) inceleme yapar ve artık karar “nihai karar” olur. YİDK’nın nihai kararına karşı menfaati zedelenen kişiler 2 ay içinde de Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak itiraz hakkını kullanarak hakkını savunabilmektedir.