Milletlerarası Özel Hukuk

Milletler Arası Özel Hukuk, farklı vatandaşlığa sahip olan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini konu almaktadır. Konunun temelini oluşturan çeşitli yasalar bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’dur. Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletler arası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu kanunla düzenlenmiştir.

Uluslar arası (Milletler arası) özel hukuk, şahıslar arasında olan hukuk sorunlarında hangi devletin hukuk kanunlarının uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini yok sayamaz. Uyuşmazlıklar özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ve yabancılarla ilgilidir.

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK NEDİR?

Hukuk içerisinde bulunmayan birçok kişi Milletler Arası Özel Hukuk Nedir? Sorusunun yanıtını bilmemektedir. Oysaki günümüz Türkiye’sinde yurt dışında yaşamak isteyen, eğitim ya da iş alanı faaliyetleri için yurt dışında bulunması gereken kişilerin sayıları giderek artmaktadır.

Kişilerle devlet arasındaki bağı bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeni ile ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalına Milletler Arası Özel Hukuk denilmektedir.

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK KANUNU

Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu kısaltması “möhuk” 5718 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. 12 Eylül döneminde çıkarılan 2675 sayılı yasa, 27 Kasım 2007 tarihinde yayınlanan 5718 sayılı yasayla değiştirilmiştir.

2765 sayılı yasadan önce bu konuda Cumhuriyet Döneminde çıkarılmış herhangi bir yasa olmamaktaydı. Yasal boşluğu, 1330 tarihli “Ecnebilerin hak ve vazifeleri hakkında muvakkat kanun” ve doktrin doldurmaktaydı.

Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku alt dalları kamu hukuku ile de ilgili olmaktadır. Şahıslar bazen birden çok vatandaşlık bağı taşıyabilir, yurtsuzlardan ya da göçebelerden, mültecilerden meydana gelebilirler.

Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu yabancı hukukun uygulanması madde 2 gereğince;

(1)Hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir.

(2)Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır.

(3)Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetki kılması, sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilâflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddi hukuk hükümleri uygulanır.

(4)Uygulanacak hukuku seçme imkânı verilen hâllerde, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça seçilen hukukun maddi hukuk hükümleri uygulanır.

(5)Hukuku uygulanacak devlet iki veya daha çok bölgesel birime ve bu birimler de değişik hukuk düzenlerine sahipse, hangi bölge hukukunun uygulanacağı o devletin hukukuna göre belirlenir. O devlet hukukunda belirleyici bir hükmün yokluğu hâlinde ihtilâfla en sıkı ilişkili bölge hukuku uygulanır.